logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

Projecten

HuisartsenOZL heeft in 2022 aan verschillende projecten gewerkt.

PlusPraktijken

2022 stond voor de PlusPraktijken in het teken van evaluatie. De individuele huisartsenpraktijken werkten volop door aan hun eigen doelstellingen en deelden de geleerde lessen in de netwerkbijeenkomsten met elkaar. Tijdens voortgangsgesprekken in de praktijken heeft HuisartsenOZL met de praktijkhouders en -managers besproken op welke wijze ondersteuning werd geboden zodat de praktijken haar doelstellingen konden behalen. Dit type maatwerk zorgde ervoor dat elke praktijk op de juiste wijze gefaciliteerd werd om te werken aan de verschillende interventies. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat meer dan 75% van de praktijkdoelstellingen zijn gerealiseerd. Over de hele linie hebben alle PlusPraktijken voldoende inspanning laten zien om ook in het tweede deel van de regioverbreding te participeren. Slechts één praktijk is, door omstandigheden, overgestapt naar het nationale S3 pakket.

Evaluatie PlusPraktijken

In 2022 heeft er eveneens een tussentijdse evaluatie met preferente zorgverzekeraar CZ plaatsgevonden over de eerste twee jaar van de regio dekkende PlusPraktijken aanpak. Er zijn mooie resultaten behaald. Zodanig dat CZ haar complimenten deelde en formeel akkoord gaf op de laatste twee jaar van de vierjarige overeenkomst. De basiselementen van de PlusPraktijken, waaronder een PDCA-cyclus met praktijkspecifieke doelstellingen, voortgangsgesprekken, dashboard spiegelinformatie en netwerkbijeenkomsten, blijven behouden. Hetzelfde geldt voor de periodieke afstemming met de MSH en CZ. Voor meer informatie bekijk het artikel van De Limburger

Evaluatie regionale S3 pakketten

Naast terugblikken naar de eerste twee jaar is zowel met de MSH als preferente zorgverzekeraar CZ ook uitvoerig gesproken over de inrichting van het vervolg van PlusPraktijken. Uit de gesprekken kwam duidelijk naar voren dat er veel variatie is tussen de praktijken aangaande de focus die zij in het vervolg willen aanbrengen. Sommige praktijken voelen de behoefte verder te gaan dan het huidige S3 pakket door nieuwe innovaties in de praktijk uit te proberen. Anderen geven aan dat omstandigheden ertoe leiden dat ze zich meer op het borgen van het primaire proces richten. In tegenstelling tot eerdere jaren hebben diverse praktijken aangegeven dat ze op redelijk korte termijn continuïteitsproblemen verwachten. HuisartsenOZL voelt zich samen met de MSH verantwoordelijk voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio. Dit vergt een meer maatwerk aanpak bij de praktijken.

Tussentijdse evaluatie met preferente zorgverzekeraar CZ over de eerste twee jaar van de regio dekkende PlusPraktijken aanpak.
Uitvoerig gesproken over de inrichting van het vervolg van PlusPraktijken.
Er is afgesproken in 2023 verkenning te doen voor zowel een uniforme telefonie leverancier als een flexpool en callcenter.
Aan het einde van dit traject, eind 2024, legt HuisartsenOZL verantwoording af over de voortgang in elk van de categorieën.

Vervolg

In de jaren 2023 en 2024 wordt dan ook gewerkt met een indeling in drie categorieën: de toekomstbestendige praktijk, de PlusPraktijk en praktijken die aan de slag gaan met nieuwe innovaties. De toekomstbestendige praktijk zal ondersteund worden bij het verder professionaliseren en verduurzamen van de praktijkorganisatie en de processen door het inzetten van een vitaliteitsscan en extra uren praktijkmanagement. De PlusPraktijken continueren de ingezette interventies, waar farmacie als thema wordt toegevoegd. De laatste groep praktijken wordt gefaciliteerd met een innovatiefonds waarop aanvragen kunnen worden gedaan om innovaties in de praktijk uit te proberen.

Deze categorisering sluit aan op de behoefte uit de praktijken. De ondersteuning per categorie is uitgewerkt en de benodigde financiering is met CZ afgestemd. Aan het einde van dit traject, eind 2024, legt HuisartsenOZL verantwoording af over de voortgang in elk van deze categorieën.


Naast de maatwerk categorieën voor de praktijken heeft HuisartsenOZL met de MSH en zorgverzekeraar CZ ook afgesproken regionale initiatieven te ontplooien om op de (ervaren) werkdruk te interveniëren. Er is afgesproken in 2023 verkenning te doen voor zowel een uniforme telefonie leverancier als een flexpool en callcenter. Daarnaast beoogt HuisartsenOZL in 2023 ook een regioplan Meer Tijd Voor de Patiënt in te dienen in het kader van het zorgakkoord IZA.

Kijk voor meer informatie op www.pluspraktijken.nl of bekijk het boekje digitaal.

Scholingen en symposia

Inhoudelijk is er in 2022 ook een breed pallet aan trainingen en scholingen aangeboden in het kader van het regionaal S3 pakket. Hier bovenop vonden in 2022 twee succesvolle symposia plaats:

Dit zijn bij uitstek voorbeelden van zowel de samenwerking tussen de huisartsenpraktijken en zorggroepen in de Westelijke en Oostelijke Mijnstreek als het verbreden van de betrokkenen binnen de huisartsenpraktijken. Het symposium Zorg op Afstand richtte zich puur op het uitwisselen van ervaringen en geleerde lessen tussen de doktersassistenten in de Oostelijk Zuid-Limburgse regio. Een inspirerende bijeenkomst die veel assistenten heeft aangezet tot nieuwe acties om de huisartsenzorg verder te digitaliseren.

Zorgkaart

Een belangrijke mijlpaal in 2022 is het lanceren van de ‘Zorgkaart’: een sociale kaart die inzicht biedt in het zorglandschap in de regio waarin HuisartsenOZL werkzaam is. Hierin kunnen alle zorgaanbieders en aanverwante organisaties in de regio inzichtelijk worden gemaakt. Een mooie stap om samenwerking in de wijk te stimuleren.