logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

HCZ

Huisartsen Chronische Zorg

Inleiding

Oostelijk Zuid-Limburg kent een hoog aantal mensen met een chronische ziekte. Sinds 2006 worden deze chronische patiënten dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en praktijkondersteuner somatiek (POH-S). Ook wordt er in de zorgprogramma’s (DBC’s) voor chronisch zieken samengewerkt met andere zorgverleners zoals diëtisten en optometristen. Huisartsen Chronische Zorg BV (HCZ) heeft meerdere zorgprogramma’s:

  • Diabetes Mellitus (DM);
  • Cardio Vasculair Risico Management (CVRM);
  • COPD;
  • Astma;
  • Atriumfibrilleren.

Speerpunten

Maatschappelijke ontwikkelingen als vergrijzing, het toenemend aantal chronisch zieken, krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte financiële middelen vragen om nieuwe oplossingen in de (keten)zorg. Huisartsen Chronische Zorg heeft een aantal initiatieven uitgerold die bijdragen aan de omgang met deze ontwikkelingen binnen de chronische zorg.

Persoonsgerichte zorg

Het doel van persoonsgerichte zorg is om patiënten meer regie te geven over hun eigen gezondheid en om, in het verlengde hiervan, meer zorg op maat aan te bieden. Het uiteindelijke doel is het welbevinden van de patiënt te ondersteunen en te bevorderen.

Om tot persoonsgerichte zorg te komen is het van groot belang om de wensen en behoeften, maar ook de persoonlijke situatie van de patiënt inzichtelijk te krijgen. De patiënt en zorgverlener gaan samen aan de slag om een individueel zorgplan op te stellen dat recht doet aan de wensen en mogelijkheden van de patiënt. Op basis van dit plan kan de zorg worden aangepast. Afhankelijk van de zelfredzaamheid en wensen van de patiënt kan de contactfrequentie verlaagd of verhoogd worden. Ook de inzet van zorg op afstand is een manier om te komen tot betere zorg op maat.

In 2022 kregen de huisartsenpraktijken meer handvatten om persoonsgerichte zorg verder vorm te geven binnen de praktijk. Op die basis wordt nu verder gebouwd. Dit wordt gedaan met scholingen en intervisies, die huisartsen en praktijkondersteuners ondersteunen in het ophalen en inspelen op de wensen en omstandigheden van de patiënten.

Inzet leefstijlcoaches

In 2021 startte HuisartsenOZL met een initiatief dat kinderen en volwassenen helpt met het verbeteren van hun leefstijl. Dit is in 2022 verder gerealiseerd. In samenwerking met een aantal regionale partners biedt HuisartsenOZL leefstijlcoaching aan waarbij met passende hulp overgewicht wordt teruggedrongen, de weerbaarheid wordt vergroot en deelnemers de regie terugkrijgen over hun eigen gezondheid.

Volwassenen
Met ingang van 1 juni 2022 kunnen huisartsenpraktijken in de regio patiënten doorverwijzen voor leefstijlcoaching. Momenteel worden hier twee programma’s voor aangeboden: CooL en SLIMMER. Onder begeleiding van onder andere een leefstijlcoach worden de deelnemers in groepsverband begeleid om hun leefstijl te verbeteren op het gebied van voeding en beweging. Binnen de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Brunssum en Beekdaelen is een aanvullend programma beschikbaar onder de naam healthyLIFE. Dit programma bestaat uit een combinatie van leefstijl- en beweegcoaching waarbij het concept van Positieve Gezondheid centraal staat.

Kinderen
Speciaal voor kinderen en jongeren met overgewicht en obesitas is het leefstijlprogramma Keigezond beschikbaar in de gemeenten Heerlen en Kerkrade. Onder regie van een centrale zorgverlener worden persoonlijke doelen gesteld. Samen met een professional zoals een kinderleefstijlcoach, fysiotherapeut of sportcoach wordt aan deze doelen gewerkt

Spreekuur Atriumfibrilleren (AF)

Het zorgprogramma Atriumfibrilleren (AF) is in 2022 verder uitgerold over alle praktijken in de regio. Dit vond tot medio 2022 alleen plaats binnen de PlusPraktijken. De behandeling van AF is nu ook opgenomen in de spreekuren waardoor patiënten hier (in de meeste gevallen) niet voor naar het ziekenhuis hoeven, maar geholpen worden bij de huisartspraktijk.

Dashboard en audits

In 2021 is gestart met bouwen van een dashboard om meer inzichten te verschaffen in de ontwikkelingen en om actiever te kunnen bijsturen, wanneer nodig. Dit dashboard is in 2022 gerealiseerd, waardoor praktijken nu zicht hebben op elkaars prestaties. Hierdoor wordt de intrinsieke motivatie van praktijken om op de juiste wijze te includeren meer aangesproken. Het dashboard is in de laatste twee kwartalen van het jaar ook gebruikt als input bij de gesprekken met een aantal praktijken.
Ook zijn gedurende 2022 ten aanzien van chronische zorg een aantal interne audits uitgevoerd bij de praktijken. Deze hebben geleid tot een aantal verbeteringen. Tenslotte is op organisatieniveau eind 2022 een externe audit uitgevoerd met een positief resultaat.

Chronische zorg in beeld

Resultaten

De voorgaande jaren was er sprake van een trend van toename in het gebruik van de zorgprogramma’s. In 2022 was sprake van een lichte daling bij enkele zorgprogramma’s. Bij CVRM heeft een daling plaatsgevonden doordat de inclusiecriteria zijn aangescherpt. In de programma’s Astma en Atriumfibrilleren is sprake van een toename. Voor Atriumfibrilleren is dit te verklaren door de uitrol van het AF-spreekuur over alle praktijken. Dit was eerder alleen bij de PlusPraktijken belegd.