logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

HAP OZL

Huisartsenpost OZL

Inleiding

De Huisartsenpost OZL (HAP) voorziet in de behoefte aan 24-uurs huisartsenzorg in de regio. De HAP biedt in de avond, nacht en in het weekend zorg aan patiënten met (acute) gezondheidsproblemen die niet kunnen wachten tot de eigen huisarts weer beschikbaar is.

Middels diverse projecten en overleggen wordt de patiëntenstroom zo ingericht dat de juiste zorg op de juiste plek én tijdstip wordt geboden.

Speerpunten

Het aantal mensen dat een beroep doet op de HAP was ook in 2022 onverminderd hoog. Dit blijkt ook uit de productiecijfers. De combinatie met het (landelijke) tekort aan zorgpersoneel maakt dat HAP OZL gedurende 2022 een aantal uitdagingen had om tijdig de juiste zorg te kunnen leveren. De initiatieven die in dat jaar verder zijn opgestart en uitgevoerd, zijn grotendeels ook gericht op het stabiliseren van de zorgverlening die past bij de zorgvraag uit de regio.

Verbeteren van de cultuur op de HAP

Op basis van een cultuuronderzoek dat gehouden is in 2021 zijn in 2022 verschillende acties uitgezet. Deze zijn gericht op het vergroten van het gevoel van veiligheid en geborgenheid op de HAP en het verbeteren van voorbeeldgedrag. Met name de scholing in het geven van feedback heeft een belangrijke rol gespeeld en een positief effect gehad. In 2023 zal een medewerkerstevredenheidonderzoek gehouden worden.

Onderzoek patiënttevredenheid

Om de te leveren zorg te optimaliseren is eind 2022 gestart met een patiënttevredenheidsonderzoek. De patiënten van HAP OZL worden op verschillende manieren gevraagd om hun ervaringen met de zorgverlening te delen. Het ophalen van deze ervaringen zal in 2023 worden voortgezet. Hierna volgt een evaluatie.

Terugdringen van de wachttijden

Ook het terugdringen van de wachttijden is een aandachtsgebied. Mede door de hoge zorgvraag en de beperkte capaciteit waren in 2022 de wachttijden aan de telefoon hoger dan wenselijk. Om de wachttijden te verlagen naar acceptabele waarden zijn een aantal acties uitgezet.

Dit is voornamelijk gedaan door het verkennen van de inzet van digitale hulpmiddelen, waarbij “Moet Ik Naar De Dokter” (MINDD) ingezet zal worden. Met deze applicatie, die geïntegreerd kan worden in het proces van de HAP, wordt de patiënt gevraagd om digitaal een aantal vragen te beantwoorden om de noodzaak tot contact met de HAP te bepalen. Eventuele zorgvragen die de huisarts in de dagpraktijk kan behandelen, komen hierdoor minder vaak eerst bij de HAP terecht. Dit beperkt de instroom en heeft naar verwachting een positief effect op de wachttijden. Tevens wordt ingezet op een simulatiedashboard om beter te kunnen voorspellen wat de effecten zijn van interventies. Ook is er gewerkt aan een plan voor de gerichte inzet van extra diensten.

Verdeling van de diensten op de HAP

In 2022 is gestart met het uitwerken van een nieuwe methode voor roosteren van de diensten op HAP OZL. Dit draagt bij aan een meer evenredige verdeling van de diensten tussen praktijkhouders en waarnemende huisartsen. Dit is mede ontstaan op basis van het actieplan dat vanuit de branche is opgemaakt naar aanleiding van het Integraal Zorg Akkoord.

De nieuwe roostermethodiek, waarbij huisartsen in verschillende rondes zelf kunnen inschrijven op bepaalde diensten, is in het laatste kwartaal van 2022 verder uitgewerkt in een plan, samen met een vertegenwoordiging van de diverse huisartsen. Het plan is binnen de gestelde termijn ingediend bij de zorgverzekeraar en inmiddels goedgekeurd. In het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met deze nieuwe roostermethode.

Werving van personeel

Het landelijke tekort aan zorgpersoneel is ook merkbaar binnen HAP OZL. Door de aanhoudende drukte blijft de belasting van de medewerkers hoog. Er zijn diverse acties uitgezet om hier een oplossing voor te vinden. De werving van nieuwe medewerkers heeft in 2022 doorlopend plaatsgevonden en had van alle thema’s de allerhoogste prioriteit.

Er zijn meerdere activiteiten uitgezet om extra triagisten te werven. Dit heeft geleid tot goede resultaten, waarbij aan het einde van het jaar sprake was van een goede bezetting. Daarnaast zijn ook meerdere verpleegkundigen als triagist aangenomen en is er een zogenaamd Huisartsenpost Interventie Team (HIT) opgericht. De medewerkers van dit team worden bij drukte van thuis uit ingeschakeld. Deze aanpak bleek succesvol en wordt in 2023 voortgezet.

Ondanks de positieve resultaten van de uitgevoerde acties blijft de arbeidsmarktproblematiek aandacht vragen en zullen ook in 2023 de benodigde acties plaatsvinden.

Huisartsenpost OZL in beeld

Toelichting productiecijfers

Weliswaar komen de percentages van de triageconsulten en de consulten dichter bij elkaar, toch bestaat nog steeds 56% van de contacten uit een triageconsult. De telefoongesprekken duren echter wel iets langer door onder meer beeldbellen. In combinatie met het hogere aantal triageconsulten trekt dit een behoorlijke wissel op de belasting van triagisten en Telefoon Regie Artsen in het callcenter. Dit leidt vervolgens tot langere wachttijden aan de telefoon. De achterwachten van de huisartsen zijn in 2022 met name in de weekenden vaker ingezet, mede ter ondersteuning van de Telefonie Regie Arts in het callcenter.

Toelichting op de urgenties

Iets meer dan de helft van het totaal aantal contacten (53%) heeft een getrieerde urgentiecategorie U1 t/m U3. Bijna de helft van alle contacten (47%) op de huisartsenpost bestaat uit categorie U4 en U5, dat zijn niet-acute zorgvragen. Dit blijft een aanzienlijke impact houden op de werkdruk en wachttijden binnen de huisartsenpost, met name op de triageconsulten.

Het beleid ‘U4 niet hier’ leidt ertoe dat een groot deel van deze hulpvragen worden doorgeleid naar de dagzorg. Dat is ook in de cijfers te zien, slechts een klein deel van deze lage urgenties leidt tot een consult. Verwacht wordt dat de eerder aangegeven oplossing voor zelftriage (Moet Ik Naar De Dokter) in 2023 een positieve invloed gaat uitoefenen op het verlagen van de instroom van lage urgenties.

Bij de visites komen de U2-urgenties met 51% het meeste voor, gevolgd door U3 met 45%. Bij 2% van de visites is sprake van een U1-urgentie. Bij de consulten ligt de nadruk met 59% meer bij de U3-urgenties. Bij de triageconsulten bestaat 60% van de contacten uit een U5 en 16% uit een U4. De U1-urgenties vormen 6% van de triageconsulten. Dit komt doordat bij een levensbedreigende situatie primair een ambulance wordt ingezet.

De verdeling van urgenties is over het algemeen niet verrassend. Met het oog op de toekomst is het echter wenselijk om de laagurgente zorgvragen zoveel mogelijk af te buigen naar zelfzorg en contact met de eigen huisarts overdag.

Verdeling urgentie

  • U0-Reanimatie

  • U1-Levensbedreigend

  • U2-Spoed

  • U3-Dringend

  • U4-Routine

  • U5-Advies / Andere dag