logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

Inleiding

De vraag naar GGZ-zorg neemt jaarlijks toe, wat resulteert in lange wachtlijsten en een groeiende druk op huisartsenpraktijken. Dit is geen ideale situatie voor zowel patiënten als professionals.

GGZ OZL heeft de afgelopen jaren de focus gelegd op het versterken van de GGZ-zorg in de eerste lijn. Door expertise toe te voegen aan het begin van de keten kan er kwalitatief betere zorg worden geboden. Dit leidt tot meer tevredenheid onder patiënten. Bovendien is een verwijzing naar de tweede lijn in veel gevallen niet meer nodig en hebben onze professionals toegang tot meer expertise en interventies. Dit alles draagt bij aan hun werkplezier.

Om de GGZ-zorg in de eerste lijn te versterken, richt GGZ OZL zich op:

 • Personeel;
 • Middelen en Interventies;
 • Samenwerking.

Personeel

Bij GGZ OZL staat de medewerker op de eerste plaats. Zij zijn namelijk de sleutel tot goede zorg voor de patiënt. GGZ OZL investeert in haar medewerkers met scholingen en opleidingen, geeft ruimte voor ontwikkeling, biedt een veilige werkomgeving en autonomie in het werk, luistert naar haar medewerkers en toont haar waardering. Bovendien vindt samenwerking plaats vanuit verbinding en vertrouwen. GGZ OZL toetst regelmatig bij collega’s of zij dit ook zo ervaren. Hiervan wordt geleerd om zo te kunnen verbeteren.

In 2022 zijn veel interessante scholingen georganiseerd, die goed bijgewoond zijn. De agenda is samengesteld op basis van de input van eigen collega’s. Thema’s die dit jaar aan bod zijn gekomen, zijn onder andere:

 • Compassie middels Acceptance and Commitment Therapy (ACT);
 • Patiënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en GGZ-problematiek;
 • Slaapproblematiek in de huisartsenpraktijk;
 • Suïcidepreventie;
 • Het KOP-model;
 • Positieve Gezondheid;
 • Snellezen en beter onthouden;
 • Aanhoudende lichamelijke klachten.

Gemiddeld hebben deze scholingen een 8,5 gescoord, wat erg positief is.

Middelen en Interventies

GGZ OZL luistert naar de huisartsen en praktijkondersteuners GGZ in de regio. Welke knelpunten ervaren zij? Welke behoeften zijn er? Welke oplossingen zien zij? En wat kan GGZ OZL hierin betekenen? Zo is al langere tijd een psychiater in dienst voor het verrichten van consultaties, zijn POH GGZ opgeleid tot Verpleegkundig Specialist GGZ, is de POH Jeugd in alle praktijken in de gemeente Kerkrade geïntroduceerd, zijn externe aanbieders met bepaalde specialismen gecontracteerd voor consultatie en worden instrumenten geboden voor eHealth en triage ter ondersteuning.

In juli 2022 is de interculturele POH met een Arabische achtergrond gestart. De POH GGZ en huisarts lopen regelmatig vast wanneer het gaat om het vinden van passende zorg voor patiënten met een niet-westerse migratieachtergrond. Medewerkers in de huisartsenpraktijk zijn vaak niet bekend met de cultuur en religie waardoor zowel in de communicatie en hulpverlening als het vinden van passende zorg verbetering mogelijk is

De interculturele POH kan door huisartsen en POH’s geconsulteerd worden bij interculturele vraagstukken, geeft scholingen en werkt aan een alternatieve sociale kaart. Inmiddels is te zien dat medewerkers in de huisartsenpraktijk regelmatig gebruikmaken van deze kennis. De interculturele POH is van grote toegevoegde waarde voor zowel de patiënten als de professionals.

Lees hier het interview met Hassan

Samenwerking

De afgelopen jaren heeft GGZ OZL in samenwerking met Mondriaan diverse pilots gedraaid, gericht op het versterken van de samenwerking tussen de huisartsenzorg en de GGZ. Daarbij zijn positieve ervaringen opgedaan en is geleerd van knelpunten. Nu is het tijd voor de volgende stap.

In 2022 is er een visie gevormd over de aanpak naar de toekomst. Samen met de huisartsenzorg, GGZ, het sociaal domein en de zorgverzekeraars, wordt een regionaal plan ontwikkeld voor het versterken van de samenwerking. Hierin staan de uitgangspunten van het Integraal Zorgakkoord centraal. Gezien de omvang van dit project wordt dit onder begeleiding van een extern bureau ontwikkeld. De pijlers die in dit plan centraal staan zijn

 • Het terugdringen van de wachttijden;
 • Het voorkomen van verkeerde verwijzingen middels het opzetten van een Multidisciplinair Overleg (MDO);
 • Het uitbreiden van de consultatiefunctie;
 • Het voeren van het verkennend gesprek;
 • De inzet van digitale middelen en hiermee zorgen voor de juiste zorg op de juiste plek.

Samenstelling

Ten opzichte van 2021 is het aantal POH GGZ toegenomen, van 41 naar 51. Het aantal verpleegkundig specialisten GGZ is gewijzigd van 3 naar 2.

Ook het aantal uren POH GGZ in de huisartsenpraktijken is toegenomen, waarbij dit ten opzichte van 2021 met 2021 met 7,9% is gestegen naar 1110 uur in 50 praktijken.

Geestelijke Gezondheidszorg in beeld