logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

ELBC

Eerstelijns Business Center

Inleiding

Het Eerstelijns Business Center (ELBC) ondersteunt huisartsenpraktijken in Oostelijk Zuid-Limburg op het gebied van personeel (HRM), salarisadministratie en opleidingen. Ook zijn binnen het ELBC de ondersteunende diensten van diverse BV’s van HuisartsenOZL ondergebracht, zoals ICT, kwaliteit, beleid, privacy beheer, finance, HRM, salaris- en personeelsadministratie. Sinds 2018 is de dienstverlening uitgebreid met het aanbieden van praktijkmanagement.

Personeel-en-organisatie

Human resource management (HRM)

Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt kenmerkt 2022 zich opnieuw als een jaar waarin het aantal werkzoekenden daalde en het aantal vacatures sterk toenam. Juist in de zorg is het heel belangrijk om gezien én gevonden te worden. Vanuit dat oogpunt is in 2022 gewerkt aan de ontwikkeling van arbeidsmarktcommunicatie, waarin het beter bekend maken van wat HuisartsenOZL als werkgever te bieden heeft centraal staat. Middels een contentcampagne wordt geprobeerd zichtbaarder te worden op social media. Dit zal in 2023 verder vorm krijgen. Daarnaast wordt ingezet op effectievere wervingsprocessen die passen bij de huidige arbeidsmarktsituatie.

De oprichting van de werkgroep “Taskforce arbeidsmarktproblematiek” heeft geleid tot de uitsplitsing van taken bij de groep van doktersassistenten om de werkdruk te verlagen. De adviezen voor het inrichten van een callcenter en flexpool, en de inzet van een recruiter worden in 2023 verder onderzocht.

Rondom duurzame inzetbaarheid is in 2022 een regeling getroffen voor het plaatsonafhankelijk werken. Deze regeling wordt in 2023 geëvalueerd.

In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de kernwaarde ‘verbinden’. Er mochten weer fysieke medewerkersbijeenkomsten plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten stonden de verbinding met elkaar, aandacht en kwaliteit centraal. De verwachting is dat in 2023 een vervolg wordt gegeven aan fysieke bijeenkomsten waarbij men elkaar ook écht kan opzoeken.

Nieuwe cao

Huisartsen bereikten met de vakbond een nieuw cao-akkoord tot eind 2023. Er werden afspraken gemaakt over loonsverhogingen (4,35%).

Verzuim in cijfers

Verzuim

In 2022 is het verzuim 6,2% ten opzichte van 4,6% in 2021. De stijging kan deels verklaard worden door verzuim als gevolg van corona. Het grootste deel wordt verklaard door een toename van het langdurig verzuim. Er is ook een toename te zien van het frequent verzuim. In 2023 wordt een overstap gemaakt naar een nieuwe arbodienst met een andere aanpak hetgeen mogelijk bijdraagt aan een verlaging van het verzuim.

Praktijkmanagement

Het jaar 2022 heeft voor praktijkmanagement in het teken gestaan van de implementatie van het regionale project PlusPraktijken in de huisartsenpraktijk. Samen met de praktijkhouders zijn de resultaten van de implementatie gemonitord door middel van het ontwikkelde dashboard en de aangeleverde voortgangsrapportages. Waar nodig is de aanpak in de praktijk bijgesteld.

De netwerkbijeenkomsten voor praktijkmanagement hebben bijgedragen aan de samenwerking van de regionale praktijkmanagers.

Wijkmanagement heeft verder vorm gekregen door inzet van de wijkmanagers. De sociale kaart per wijksamenwerkingsverband is gereed en verwerkt in de Zorgkaart. De wijksamenwerkingsverbanden hebben contacten gelegd met diverse partners in de wijk. Daarin heeft eenieder zijn eigen dynamiek en tempo in de samenwerking met genoemde partners, afhankelijk van de gemeente waar het wijksamenwerkingsverband mee te maken heeft.

Eind 2022 heeft een tevredenheidsonderzoek naar de dienstverlening praktijkmanagement plaatsgevonden. Dit resulteerde in een mooi rapportcijfer, namelijk een 8,8.

Kwaliteit

Om te borgen dat de huisartsenzorg te allen tijde voldoet aan de wettelijke kaders en de patiëntveiligheid optimaal wordt gegarandeerd, heeft HuisartsenOZL samen met een aantal andere zorggroepen een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat de huisartsenzorg vanuit een 24-uurs perspectief monitort en verbetert: HaZo24 (Huisartsenzorg 24 uur). Certificering volgens HaZo24 helpt de huisarts om aan te tonen dat er gestructureerde aandacht is voor kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Ook de weg naar certificering helpt de praktijkorganisatie verbeterpotentieel op te sporen en te realiseren. Risicobeheersing is het sleutelwoord om alle werkprocessen te borgen. Niet alleen binnen de patiëntenzorg, maar ook binnen de bedrijfsvoering en de organisatie van de praktijk. In 2022 zijn acht praktijken tot de HaZo24- certificering toegelaten. In totaal zijn 54 praktijken HaZo24 gecertificeerd, naast de koepel HuisartsenOZL, Huisartsenpost OZL, Huisartsen Chronische Zorg en PlusPunt Medisch Centrum. PlusPunt Medisch Centrum heeft in december het HaZo24- certificaat behaald. Het bedrijfsonderdeel GGZ OZL is in 2022 met HaZo24 gestart en gaat in 2023 aan een toelatingsaudit deelnemen.

Status certificeringen bij praktijken

 • HaZo24

 • NPA

 • Dekra

 • Niet-gecertificeerd

Bedrijfsvoering

Gelet op de ontwikkelingen die HuisartsenOZL in 2022 heeft doorgemaakt, is het team Finance & Control verder versterkt. Als gevolg van de toegenomen informatiebehoefte werkt een team samen aan de vormgeving hiervan. In 2023 worden de rapportages uitgebreid door cijfers en processen samen te brengen met elkaar waarbij ook de Key Performance Indicators (KPI’s) in kaart worden gebracht.

In 2022 is ook een CRM-systeem geïmplementeerd om zo het management en de Raad van Bestuur te ondersteunen in het contracteringsproces en processen die te maken hebben met de praktijken, onderaannemers en leveranciers.

Ook is het IT-adoptieplan uitgerold. Om veiliger, efficiënter en productiever te werken, zijn medewerkers getraind in het optimaal gebruikmaken van Microsoft 365. In 2023 worden verdere werkafspraken gemaakt en de praktijken en externe partijen betrokken.

Op het gebied van IT is ook gewerkt aan de veiligheid. Binnen de organisatie wordt had gewerkt om volledig te voldoen aan de NEN 7510-norm (een kader voor het organiseren en borgen van informatiebeveiliging) en is de Secure Score flink gestegen. Security is een doorlopend proces, waarbij steeds nieuwe verbeteringen worden toegevoegd.

Deskundigheidsbevordering

HuisartsenOZL vindt het volgen van scholingen van groot belang voor medewerkers binnen de huisartsenzorg. Niet alleen blijft de kennis hierdoor up-to-date, het draagt ook bij aan het vergroten van de kwaliteit van de zorgverlening. Medewerkers doen nieuwe inzichten op en leren van collega’s en experts uit het vakgebied.

Deskundigheidsbevordering is een belangrijk speerpunt binnen HuisartsenOZL. In samenwerking met kaderhuisartsen, specialisten en externe trainers worden scholingen georganiseerd voor alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de huisartsenzorg.

De behoefte van de verschillende professionals wordt per doelgroep geïnventariseerd en vertaald naar een interessant en passend aanbod.

Inhoudelijke ontwikkelingen

In 2022 is het team Deskundigheidsbevordering uitgebreid met één persoon. Het team bestaat uit de Manager Scholingen, een Opleidingscoördinator en de Scholingsmedewerker. Door deze uitbreiding is de afdeling Deskundigheidsbevordering in staat een uitgebreider aanbod te organiseren voor meerdere doelgroepen. 2022 stond in het teken van de professionalisering van deskundigheidsbevordering binnen de organisatie. Onder begeleiding van de Scholingscoördinator wordt van begin af aan meegedacht over ontwikkeling van het scholingsaanbod en de verschillende didactische vormen van scholing. Hierdoor ontstaat er meer uniformiteit in de scholingen en wordt de kwaliteit van de scholing gewaarborgd. Deze kruisbestuiving tussen de verschillende disciplines vindt structureel plaats per kwartaal, waardoor ervan én met elkaar wordt geleerd.

Lancering ‘Mijn Ontwikkeling’

In 2022 is de scholingsapp ‘Mijn Ontwikkeling’ in gebruik genomen. De scholingsapp heeft een frisse look en zorgprofessionals kunnen deze zowel via een mobiele telefoon als op een computer gebruiken. Ze kunnen zich inschrijven voor het scholingsaanbod, betalingen doen en hebben via de app ook toegang tot alle relevante documenten. Kortom: één centrale plek waar alle informatie met betrekking tot scholingen te vinden is. Met het in gebruik nemen van ‘Mijn Ontwikkeling’ is er een slag gemaakt in het professioneler aanbieden én verwerken van het scholingsaanbod. De reacties uit het werkveld zijn positief.

Resultaten scholingen 2022

In totaal zijn er binnen de Huisartsen Chronische Zorg, Pluspunt Medisch Centrum, GGZ OZL in de huisartsenzorg, Huisartsenpost OZL en ELBC 46 unieke scholingen door HuisartsenOZL verzorgd:

 • 12 scholingen (inclusief verplichte scholingen) binnen de chronische zorg;
 • 4 scholingen bij Pluspunt;
 • 10 scholingen voor GGZ;
 • 8 scholingen PlusPraktijken/S3;
 • 4 scholingen verzorgd door de huisartsenpost;
 • 6 scholingen voor doktersassistentes;
 • Tweede editie van het symposium voor doktersassistenten;
 • Eerste Symposium Mijnstreek in samenwerking met Meditta, HaCo West en MCC Omnes.

Symposium Doktersassistenten

Het tweede zeer geslaagde Symposium Doktersassistentes was ook in 2022 een groot succes. Tijdens deze middag konden assistenten deelnemen aan lezingen over Ouderenzorg en Kinderen met Koorts. Daarnaast werden er workshops georganiseerd over diverse thema’s.

Eerste succesvolle editie Mijnstreeksymposium

In 2022 vond het eerste Mijnstreeksymposium plaats in samenwerking met Meditta, HaCo West en MCC Omnes. Tijdens deze dag stond de netwerksamenwerking van de verschillende partners in de ouderenzorg centraal. Het symposium was een groot succes en krijgt in 2023 een vervolg.