logo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus, ut hendrerit mi pulvinar vel. Fusce id nibh

Mobile Marketing

Pay Per Click (PPC) Management

Conversion Rate Optimization

Email Marketing

Online Presence Analysis

Fell Free To contact Us
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean feugiat dictum lacus

1-677-124-44227

info@your business.com

184 Main Collins Street West Victoria 8007

Voorwoord

De dubbele vergrijzing, een slechte gezondheidsstatus en veel sociale en psychische problematiek vragen om een samenhangend zorgaanbod in de regio, gericht op preventie en persoonsgerichte zorg. De verwachting is dat de reeds gespannen arbeidsmarkt verder verslechtert, waardoor er een nog grotere kloof ontstaat tussen de zorgvraag en het zorgaanbod. Dat vraagt om een grondig andere aanpak van de zorg- en welzijnsaanbieders in de regio. Interventies met regionale impact, gericht op het verminderen van de zorgvraag (preventie en het bevorderen van de zelfredzaamheid) en op het efficiënter inzetten van personeel (digitalisering en eHealth), moeten een oplossing bieden.

Een sterke eerste lijn die de regie neemt in de wijk en samenwerkt binnen het netwerk van ziekenhuis, ouderenzorg, GGZ en het sociaal domein is essentieel om de beoogde trendbreuk in Oostelijk Zuid-Limburg te realiseren. Onder het mom van ‘voorkomen is beter dan genezen’ zal er meer aandacht moeten zijn voor de (sociaal-economische) omstandigheden die een grote invloed hebben op de ervaren gezondheid. Het voeren van het goede gesprek, gericht op het achterhalen van de achterliggende oorzaken van de ervaren gezondheidsproblemen, en het verwijzen naar de juiste begeleiding/zorg op de juiste plaats zijn daarbij cruciaal.
In 2023 werken de ketenpartners en gemeenten de transformatieplannen uit in het kader van het Integraal Zorg Akkoord en GALA. Deze zijn gericht op een integrale regionale en wijkaanpak.

Het aantal PlusPraktijken is gestegen naar 68 praktijken in de regio. Deze aanpak moet leiden tot doelmatige zorg, een meer tevreden patiënt en bijdragen aan een groter werkplezier van de zorgprofessional in een steeds krapper wordende arbeidsmarkt.
In 2022 vond een evaluatie plaats van de eerste twee jaar van de regiodekkende PlusPraktijken aanpak. Er zijn mooie resultaten behaald. Meer dan 75% van de praktijkdoelstellingen is gerealiseerd en er is een grote stap gemaakt in het verder digitaliseren van de zorg.

In tegenstelling tot eerdere jaren hebben diverse praktijken aangegeven op redelijk korte termijn continuïteitsproblemen te verwachten. HuisartsenOZL voelt zich samen met de Medische Staf Huisartsen (MSH) verantwoordelijk voor de continuïteit van de huisartsenzorg in de regio. Dit vergt een meer maatwerkaanpak bij de praktijken.
In de jaren 2023 en 2024 wordt dan ook gewerkt met een indeling in drie categorieën:

  • De toekomstbestendige praktijk;
  • De PlusPraktijk;
  • Praktijken die aan de slag gaan met nieuwe innovaties.

De toekomstbestendige praktijk wordt ondersteund bij het verder professionaliseren en verduurzamen van de praktijkorganisatie en de processen. Dit wordt gedaan met de inzet van een vitaliteitsscan en extra uren praktijkmanagement.

We realiseren ons heel goed dat tevreden en goed functionerend personeel cruciaal is voor het leveren van goede zorg. Investeren in goede arbeidsomstandigheden, duurzame inzetbaarheid, een veilige én prettige werkomgeving en het aanbieden van een interessant scholingsaanbod zijn hierbij belangrijke randvoorwaarden. Samen met de Ondernemingsraad (OR) streven we ernaar om voortdurend oog en oor te hebben voor de behoeften van onze medewerkers en het vinden van oplossingen om beter aan deze behoeften te kunnen voldoen. Met de MSH verkennen we op welke manier praktijkhoudende huisartsen en waarnemers in alle levensfasen op een passende en door hen gewenste wijze het huisartsenvak kunnen uitoefenen.

Ook hechten we veel waarde aan de cultuur in de organisatie. Onze kernwaarden ‘verbindend’, ‘versterkend’ en ‘vooruitstrevend’ proberen we dan ook op allerlei manieren verder vorm te geven.

Esther van Engelshoven
voorzitter Raad van Bestuur

Bem Bruls
bestuurder huisartsenzorg

Huisartsenpost OZL

De spoedeisende zorg tijdens de avonden, nachten, weekenden en feestdagen.

Chronische Zorg

Patiënten worden dichtbij huis begeleid door de eigen huisarts en POH-S.

Geestelijke Gezondheidszorg

Verzorgt de POH GGZ in de huisartsenpraktijk.

Diagnostiek & Behandelcentrum

HDBC omvat al het eerstelijns laboratoriumonderzoek.

PlusPunt Medisch Centrum

Huisartsen en medisch specialisten onder één dak in Kerkrade.

Eerstelijns Business Center

Ondersteunt bij HRM, salarisadministratie en opleidingen.

HuisartsenOZL blijft bouwen aan een sterke regio vanuit goed georganiseerde huisartsenzorg

Omzetcijfers

35957440

2022

34653969

2021

29434462

2020